กลองไฟฟ้า

May 21, 2015

HXM HD-007 Electric Drum

กลองไฟฟ้า HXM HD-007 Electric Drum
July 1, 2016

HXM HD-005 Electric Drum

กลองไฟฟ้า HXM HD-005 Electric Drum  
February 18, 2017

HXM XD-450 Electric Drum

กลองไฟฟ้า HXM XD-450 Electric Drum
February 18, 2017

HXM XD-750 Electric Drum

กลองไฟฟ้า HXM XD-750 Electric Drum